บริการของเรา

นำเข้าแรงงาน MOU พม่า ลาว กัมพูชา จัดทำเอกสารต่อ เวร์คเพอมิท(work permit) เปลี่ยนนายจ้าง ต่อวีซ่าvisa วางระบบแรงานต่างด้าว ปรึกษาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ พิสูจน์สัญชาติ พม่า กัมพูชา